Özlenen Rehber Dergisi

124.Sayı

Kuran-ı Kerim'in İsimleri

Özlenen Rehber Özlenen Rehber Dergisi 124. Sayı
1- el-Kitâb (Kitap) (Bakara, 2/2)
2- el-Furkân (hak ile batılı ayıran) (Furkan, 25/a)
3- ez-Zikr (öğüt, hatırlatma, sakın¬dırma) (Hicr, 15/9)
4- en-Nûr (kalpleri ve düşünceleri aydınlatan ışık) (Nisâ, 4/174)
5- er-Rûh (öz) (Şûra, 42/52)
6- el-Hüdâ (doğru yolu gösteren) (Bakara, 2/185)
7- eş-Şifâ (maddî ve manevî hastalıkları iyileştiren (İsra, 17/82)
8- el-Mecîd (yüce ve şerefli) (Buruc, 85/21)
9- el-Mesânî (ikişerli; öğütleri, gerçekleri tekrarlanan) (Zümer, 39/23)
10-Ümmü’l-Kitâb (Kitabın anası, temeli) (Âl-i İmran, 3/7)
11- el-Büşrâ (müjde) (Neml, 27/2)
12- el-Mev’ıza (öğüt) (Yunus, 10/57)
13- et-Tezkira (ikaz, uyarı) (Müddessir, 74/54)
14-el-Urvetü’I-Vüskâ (sağlam kulp) (Lokman, 31/22)
15- Kelâmullah (Allah sözü) (Tevbe, 9/6)
16- Hablüllâh (Allah’ın ipi) (Âl-i İmran, 3/103)
17- el-Hakk (gerçek) (Âl-i İmran, 3/62)
18- es-Sıdk (doğru) (Zümer, 39/32)
19- el-Mübârek (kutlu, feyz kaynağı) (En’am, 6/92)
20- el-Adl (adalet) (En’am, 6/115)
21-et-Fasl (hak İle batılı ayırdedici) (Tarık, 86/13)
22- el-KavI (söz) (Kasas, 28/51)
23-et-Tenzîl (parça parça indirilen) (Şuara, 26/192)
24- el-İlm, (bilgi) (Rad, 13/37)
25- el-Hakîm (hikmetli) (Yunus, 10/1)
26- el-Kerîm (değerli) (Vakıa, 56/77)
27- el-Kayyim (dosdoğru) (Kehf, 18/2)
28- en-Nebeü’l-Azîm (büyük haber) (Nebe, 78/2)
29- Sırât-ı Müstakîm (dosdoğru yol) (En’am, 6/153)
30- el-Beyân (açıklama) (Âl-i İmran, 3/138)
31- el-Mübîn (apaçık) (Maide, 5/15)
32- el-Müheymin (kollayıp koruyucu) (Maide, 5/48)
33- el-Emr (buyruk) (Talak, 64/5)
34- el-Besâir (açık belgeler, kanıtlar) (Casiye, 45/20)
35- el-Kasas (kıssalar) (Yusuf, 12/3)
36- Ahsenü’l-Hadîs (sözün en güzeli) (Zümer, 39/23)
37- er-Rahmet (esirgeme, acıma) (Yunus, 10/57)
38-el-Hikmet (Özlü söz, bilgelik) (Kamer, 54/5)
39- el-Vahy (Allah’ın buyrukları) (Enbiya, 21/45)
40- el-Azîz (eş¬siz, üstün, yüce) (Fussılet, 41/41)
Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

Henüz hiç kimse yorum yazmadı.