Özlenen Rehber Dergisi

7.Sayı

İlk Vahiy Gelmeden Önce Yaşananlar

Ayhan ÖZKAN Özlenen Rehber Dergisi 7. Sayı
İlk vahiy gelmeden önce yaşananlar,

Peygamberliğin verildi?i 610 yılı Ramazan ayında, Sevgili Peygamber Efendimizin (s.a.v), tanık oldu?u bazı harikulade hadiseler cereyan ediyordu. Ya?adı?ı bu olaylar O’nu vahye hazırlamak içindi. Ramazan ayının 15 ve 16ncı Cumartesi ve Pazar gecelerinde Peygamberimize, Cebrail adındaki Vahiy Mele?i birden bire:

“Ey Muhammed (a.s)! Sen Allah’ın Rasûlüsün.” diye seslenince, Peygamberimiz ürpererek iki dizi üzerine çöküverdi. Evine dönünceye kadar yanından geçti?i her ta?ın, her a?acın, “Esselâmu aleyke Ya Rasûlallah ( selam sana ey Allah’ın Resulü) dedi?ini duydu. Sa?ına, soluna, arkasın dönüp baktı?ı halde a?açtan, ta?tan ba?ka bir ?ey göremedi. Peygamberimizi, peygamberlikten önce de bir ta? selamlamı?tı.(Müslim, Tirmizî) ve Dârimînin, Cabir b. Semüre’den rivayetlerine göre; Peygamberimiz (a.s): “Ben Peygamber gönderilmeden önce, Mekke’de bana selam veren ta?ı hala biliyor ve tanıyorum.” Buyurmu?lardır.(1).

İlk vahiy ve ilk ayetler,

Ramazan ayından altı ay evvel Peygamberimiz (a.s) 40ıncı ya?ına basmı? bulunuyordu. İ?te bu Ramazan ayı da gelmi? ve Peygamber Efendimiz yine Hira Ma?arasına çekilmi?ti. Nihayet Ramazan’ın 27. gününün gecesinde pek tuhaf bir görüntü ile kar?ıla?tı. Nurdan bir varlık olan bu görüntü vahiy mele?i olan Cebrail (a.s) idi. Bundan sonra ya?ananları Sevgili Peygamberimiz (a.s) ?u ?ekilde anlatmaktadır:

- “O, bana Cebrail adını ta?ıyan melek oldu?unu, Allah’ın kendisini Rasûlü olarak seçti?ini bildirmek üzere, kendisini gönderdi?ini bildirdi. Melek, bana abdest almayı ö?retti; bedenim tamamen arınmı? hale gelince benden okumamı istedi. Ben ise, okuma bilmedi?imi cevaben bildirince, beni kolları arasında alıp, kuvvetle sıktı ve hemen bırakıp, bir defa daha okumamı talep etti. Ben ise okuma bilmedi?imi yeniden cevaben bildirince, yeniden beni kucakladı ve daha da kuvvetle sıktı ve sonra okumamı istedi: okuma bilmedi?im cevabını verdim. Yeniden beni kolları arasına alıp bütün evvelkilerden daha ?iddetli sıktı ve gev?eterek ?öyle dedi:

“Yaradan Rabbinin ismiyle oku! O, insanı bir kan pıhtısından yaratandır. Oku! Zira senin Rabbin pek asil, pek kerîm olandır; kalemle ö?reten O’dur. Bilmediklerini insana ö?reten de O’dur.” Alak suresinin ilk be? ayetleri olan bu ayetler, Hz. Peygamber Efendimize gönderilmeye ba?layan ilk Kur’an ayetleri olup, bu vahiy olayı yirmi üç yıl devam etmi?tir.(2)

Vahiy nedir? Vahiy hangi ?ekillerde cereyan etmi?tir?
Dinî terimde vahiy; Yüce Allah’ın emir ve buyruklarını, Peygamber Efendimize (s.a.v) çe?itli ?ekillerde bildirmesidir.

İlk vahiy geldi?inde Efendimiz (a.s) yalnız bulunduklarından, bu vahye ?ahit olanlar olmamı?tır. Ancak yirmi üç yıl süren bu ilahî olaya çe?itli dönemlerde, sahabe efendilerimiz de ?ahit olmu?lardır. Gelen vahiyler hakkında bilgi soruldu?undan Efendimiz (a.s): - “Bazen vahiy bana çalınmakta olan bir çan sesi gibi geliyordu ki, bu tarz tahammülü en zor olanıydı. Bunun kesilmesinden sonra, hafızama tamamen i?lenmi? olan söylenenlerin hepsini alabiliyorum. Bazen de benimle konu?mak üzere melek bana bir insan biçiminde görünüyor ve ben de onun söylediklerini iyice tutuyorum.”(3)

- “Vahy’in bana geldi?i bütün hallerde hiç biri yoktur ki bunda ben ruhumun içimden çekilip gitti?ini hissetmemi? olayım.”(4)

Sahabe Efendilerimiz de kendi bakımlarından, kendi kabiliyet ve durumlarına göre bazı zamanlarda vahiy olaylarına ?ahit olmu?lardır. Vahiy geldi?inde Rasûl-i Kibriya (a.s) Efendimizi, bir hareketsizlik hali kapladı?ını veya O’na vahiy geldi?inde, sanki zehirlenmi? gibi hareketsiz kaldı?ını veyahut da, vahiy geldi?inde pek so?uk bir hava bile olsa, O’nun anlından ?akır ?akır terler bo?aldı?ını görüyorlardı.

Bir gün İslam’a yeni girmi? bulunan bir Sahabe olan Yâlâ ibni Umeyye, vahyin nasıl oldu?unu merak ediyordu. Tam bu sırada vahiy gelmi? ve Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz üzerini bir örtü ile örtmü?tü. Hz. Ömer (r.a), Yala ibni Umeyye’nin merakını gidermek amacıyla örtüyü kaldırdı. Rasûlullah (a.s)’ın yüzü moraracak kadar kıpkırmızı olmu? vaziyette inildemekte oldu?unu gördü.(5)

Gelecek sayımızda in?allah vahyin çe?itlerine ve vahiy esnasında ya?anan olaylara devam edece?iz. Allah’a emanet olun.

Kaynakça:
1- M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Mekke Devri. s. 132.
2- Prof. Dr. Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, c.1, s.74.
3- Buharî, Bed’ul-vahy, 2.
4- A.b.Hanbel, Müsned, 2 / 222.
5- Prof. Dr. Muhammed Hamidullah, a.g.e. s.76.
Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

Henüz hiç kimse yorum yazmadı.