Özlenen Rehber Dergisi

8.Sayı

Hz. Ömer-ul Fâruk (r.a)

Yusuf BİLGEN Özlenen Rehber Dergisi 8. Sayı
Hz. Ömer (r.a)’ın Müslüman Olması;
Hz. Ömer (r.a.), peygamberliğin altıncı yılının Zilhicce ayında İslam’a girdi. Hz. Ömer’in (r.a) Müslüman oluşu, Hz. Hamza (r.a)’ın Müslüman olu?undan üç gün sonra olmu?tur.

Efendimiz (s.a.v), Hz. Ömer’in (r.a) Müslüman olması için sürekli dua etmekteydi: “Allah’ım ?u iki adamdan -Ömer b. Hattab veya Ebu Cehil b. Hi?am’dan- sana hangisi daha ho? geliyorsa onunla İslam’ı izzetli kıl.” (1)

Hz. Ömer’in (r.a) Müslüman olu?u hakkında bir çok rivayet olmakla birlikte genel olarak ?u olay zikredilir: Hz. Ömer (r.a), bir gece evinden ayrıldı, Kabe’ye geldi. Kabe’nin örtüsünün altına girdi. Dua etmek amacındaydı. O sıra ise Peygamberimiz (s.a.v) namaza durmu? el-Hakka Sûresini okuyordu. Hz. Ömer (r.a) Efendimiz, Peygamberimiz (s.a.v) okudu?u Kur’an-ı Kerim’i dinlemeye ba?lamı?tı. Peygamber Efendimizin okudu?u sözlerdeki ifade ve üslup güzelli?ine hayran kalmı?tı.

Hz. Ömer (r.a) Efendimiz diyor ki: O zaman kendi kendime, Kurey?’in dedi?i gibi: Vallahi bu bir ?airdir dedim, O da: “ Şüphesiz o Kur’an de?erli bir Peygamberin Allah’tan getirdi?i bir sözdür. O bir ?air sözü de?ildir. Siz pek az inanıyorsunuz. ” ayetlerini okudu. Kahindir dedim. “ Bir Kahin sözü de de?ildir. Siz pek az dü?ünüyorsunuz. O, alemlerin Rabbinden indirilmedir...”(2) diye devam eden surelerin sonuna kadar ayetleri okudu. İ?te o zaman kalbime İslam dü?tü. (3)

Rasûllah’ın Duası Tecelli Ediyor;
Hz. Ömer (r.a.), bir gün Peygamber Efendimizi öldürmek maksadıyla, kılıcını ku?anarak yola çıktı. Yolda Nuaym b. Abdullah (r.a) ile kar?ıla?tı. Hz. Ömer’e (r.a) nereye gitti?ini sordu. O da, Peygamber Efendimizi (s.a.v) öldürmeye gitti?ini söyledi. Hz. Nuaym (r.a): “Rasûllah’ı öldürdü?ün zaman Ha?im o?ullarından ve Zühre o?ullarından nasıl korunacaksın diye sordu. Hz. Ömer (r.a.) ona:

Gördü?üme göre sen de Müslüman olmu?, üzerinde bulundu?un dinini terk etmi?sin dedi. Hz. Nuaym (r.a): Bundan daha garibini sana haber vereyim mi Ya Ömer? Kız karde?in ve eni?ten de Müslüman oldular ve senin dinini terk ettiler. Hz. Ömer (r.a), peri?an bir vaziyette yürüyüp kız karde?inin evine geldi. O sırada evde Hz. Habbab b. Eret (r.a) vardı ve ev halkına Tâhâ Sûresini okuyordu. Zaman zaman Hz. Habbab (r.a) onlara gelip Kur’an okur ve ö?retirdi. Hz. Habbab, Hz Ömer’in eve geldi?ini i?itince gizlendi. Kız karde?i Fâtıma da Kur’an sayfalarını sakladı. Halbuki Hz. Ömer eve yakla?ırken evde Kur’an okundu?unu duymu?tu. Eve girdi?inde:

- “Buradan gelen ses neydi az önce?” Diye sordu. Onlar da:

- “Aramızda konu?tu?umuz sözden ba?ka bir ?ey de?il.” Dediler. Hz. Ömer:

- “Belki siz de Müslüman oldunuz.” Eni?tesi O’na:

- “Ya Ömer! Ya Hak senin dininden ba?ka bir ?eyde ise ne dersin?” Dedi. Hz. Ömer hemen eni?tesinin üzerine atlayarak, ona vurmaya ba?ladı. Kız karde?i gelip O’na engel olmaya çalı?tı. Hz. Ömer (r.a) da kız karde?ine vurup onu da yaraladı. Bunun üzerine kız karde?i kızgın bir ?ekilde:

- “Evet Ya Ömer, ya Hak senin dininden ba?ka bir ?eyde ise?” Dedi ve ?ehadet getirdi. Hz. Ömer (r.a), ümidini kaybedip, kız karde?inin yüzündeki kanı görünce pi?man olup utandı ve ?u yanınızdaki yazıyı bana getirin de okuyun bakalım dedi. Kız karde?i O’na abdest alması gerekti?ini söyledi. Hz. Ömer (r.a), abdest aldı ve; “ Şüphesiz ki ben Allah’ım. Benden ba?ka ilah yoktur. O halde Bana ibadet et.

Ben’i zikretmek için namazı dost do?ru kıl.”(4) mealindeki ayete kadar okudu ve ?öyle dedi:

- Bu ne güzel ve ne de?erli söz? Bana Rasûlullah’ı gösterin.

Hz. Habbab (r.a), Hz. Ömer’in (r.a) bu sözünü i?itince evde gizlendi?i yerden çıktı ve:

- Müjde olsu Ya Ömer! Umarım ki, Per?embe gecesi Rasûlullah’ın (s.a.v) yaptı?ı ?u dua senin içindir. Allah’ım ?u iki adamdan -Ömer b. Hattab veya Ebu Cehil b. Hi?am’dan- sana hangisi daha ho? geliyorsa onunla İslam’ı izzetli kıl.” diye dua etmi?ti. Rasûlullah Safa’nın dibindeki evdedir.

Hz. Ömer (r.a), Rasûlullah’ın (s.a.v) huzurunda,
Hz. Ömer (r.a) Peygamber Efendimizin (s.a.v) bulundu?u eve gelince burada bulunan Sahabeler, Efendimize zarar verebilir endi?esine kapıldılar ve Hz. Hamza (r.a) Efendimize durumu haber verdiler.

Hz. Hamza (r.a):
- “Açın kapıyı! E?er hayır murat ederek gelmi?se ikramda bulunuruz. Yok e?er kötü bir gaye ile gelmi?se kendi kılıcı ile onu öldürürüz.” Dedi.
Hz. Ömer (r.a), Peygamber Efendimizin huzuruna çıkınca Fahr-i Kainat Efendimiz O’na ?u ?ekilde hitap etti:

- “Sen de Velid b. Mugire hakkında nazil oldu?u gibi, Allah’ın senin hakkında azap indirinceye kadar bu durumunu bırakmayacak mısın ya Ömer? Allah’ım! Bu Ömer b. Hattab’tır. Allah’ım, Ömer b. Hattab’la İslam’ı izzetli kıl. Bu sözlerden sonra Hz. Ömer (r.a) Kelim-i Şehâdet getirerek Rasûlullah Efendimizin (s.a.v) huzurunda Müslüman oldu. Bu esnada, Rasûlullah Efendimizle (s.a.v) beraber evde bulunan Sahabeler de Mescid-i Haram’dakilerin duyaca?ı kadar yüksek sesle tekbir getirdiler.

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz “Faruk” ismini neden verdi?
İbni Abbas (r.a) anlatıyor: “Bir gün Hz. Ömer (r.a)’e:
- “Hangi sebeple sen Faruk ismini aldın?” Diye sordum. O da:

- “Müslüman oldu?umda dedim ki, Ya Rasûlallah! Ölsek de ya?asak da biz Hak üzerinde de?il miyiz? Rasûlullah (s.a.v):

- “Evet, nefsim yed-i kudretinde olan Allah’a yemin ederim ki siz ölseniz de ya?asanız da Hak üzerindesiniz.” Dedi. Ben de:

- “O halde gizlenmek niye? Seni Hak ile gönderene yemin olsun ki meydana çıkaca?ız.” Dedim.

İki saf halinde dı?arı çıktık. Birinde Hz. Hamza (r.a), di?erinde ben vardım. Nihayet Mescid-i Haram’a girdik. O zaman bir Kurey?’e bir de Hz. Hamza’ya baktım. Bu hadisenin benzeri bir üzücü hadise Kurey?’in ba?ına gelmemi?ti. İ?te o gün bana Rasûlullah (s.a.v) Faruk adını verdi.

Hz. Ömer (r.a)’in Müslüman olmasının sonuçları;
Hz. Ömer (r.a), ba? e?meyen bir ki?ili?e sahipti. Müslüman olu?u mü?rikler arasında zillet ve hakarete neden olan bir karga?aya sebep oldu. Müslümanların güç ve kuvvetleri ise arttı.

Abdullah b. Mesud (r.a) ?öyle diyor: “Hz. Ömer Müslüman oluncaya kadar Kabe’nin yanında namaz kılamıyorduk. Hz. Ömer’in Müslüman olu?undan bu yana izzetliyiz.”(5)

Suheyb b. Sinan er- Rûmî (r.a) diyor ki: “Hz. Ömer (r.a) Müslüman olunca İslam ortaya çıktı. İnsanlar İslam’a açıkça davet edildi. Beytullah’ın etrafında halkalar halinde oturduk. Beytullah’ı tavaf ettik. Bize ?iddetle muamele edenlerden intikamımızı aldık. Yaptıkları ?eylerden bazılarına cevap verdik.” (6).

Kaynakça:
1- Ahmet b. Hanbel, Müsned, 2/95.
2- Hakka Suresi, 40-41-42.
3- Peygamberimiz, Hayat ve Daveti, S. Mübarek FÛRÎ, s. 116.
4- Taha Suresi, 14.
5- Buhârî, K. Menâkıbi’l Ensar, Bab 35, 1/545.
6- Tarîh-i Ömer İbnu’l- Hattab, s. 13.
Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

Henüz hiç kimse yorum yazmadı.