Özlenen Rehber Dergisi

112.Sayı

Edeb Risalesi; Yüzük Takmak

Kadınların altın, erkek ve kadınların gümüş kullanması mübah, diğer madenlerin kullanılması ise mekruhtur.
Hadis-i şerîfte; ’Akik taşından yüzük edinin. Zira o sizde bulundukça size hiçbir gam gelmez’ buyurulmuştur. (Erbilî, Kenzü’l-İrfân, s. 217.)
Yüzüğü küçük parmağa takmak menduptur. Hanefî ve Şâfiîler bu görüştedirler. Nevevî de; ’Müslümanlar erkeğin yüzüğü elinin küçük parmağına takmanın sünnetliği hususunda icmâ etmişlerdir. Kadına gelince o, yüzüğü bütün parmaklarına takabilir’ demiştir.
Hanefî mezhebine göre erkek, yüzüğünü sol elinin küçük parmağına takar. Sağ elinin küçük parmağına takması da caizdir. (Bkz., Haydar HATİPOĞLU, Sünen-i İbn-i Mâce Tercemesi ve Şerhi, Kahraman Yay., c.9, s.433) Erkeklerin kullandığı gümüş yüzüğün kaşını avucunun iç tarafına alması sünnettir. (Yüzükle ilgili hadîsler için bk. el-İsbehânî, a.g.e., s. 116-123.)
Nevevî bu hususta; ’Çünkü kaşın, avucunun iç tarafında olması kibirlenme ve kendini beğenmeden daha uzaktır’ der. (Bkz., Haydar HATİPOĞLU, Sünen-i İbn-i Mâce Tercemesi ve Şerhi, Kahraman Yay., c.9, s.431)
Hem sağ, hem de sol ele yüzük takmak Hz. Hüseyin’in sünnetidir.
Ca’fer b. Muhammed’in babasından rivayet ettiğine göre şöyle demiştir: Hasan ve Hüseyin, (yüzüğü) sol (el)lerine takarlardı. (Tirmizî, Libâs,16)
KOKU SÜRÜNMEK
Misk, zaferan, reyhan, ud, gül ve benzeri kokuları kullanmak sünnettir. Ağır ve çirkin kokuları ise kullanmamalıdır. Gül, Rasûl-i Ekrem (s.a.v)’in remzi kabul edilmiştir.
Bir mecliste koku ikram edilirken önce meclisin büyüğüne, sonra da onun sağından başlayarak bütün meclise ikram edilir.
Koku ikram edilen kişi, sol elinin baş parmağının başlangıç yerindeki kaba etli kısmı çevirir ve koku buraya sürülür. Kokuyu sağ işaret parmağıyla dağıtır ve önce kaşlarına, sonra da bıyık ve sakallarına sürer. (Rasûlullah (s.a.v.)’in güzel koku kullanmaya verdiği önemi görmek için bk. el-İsbehânî, a.g.e., s. 94-96.)
SÜRME
Peygamber Efendimiz ’ismid’ denilen kırmızıya çalan bir siyah taşla gözlerine sürme çekerdi.
İbn-i Abbâs (r.anhümâ)’dan rivayet edildiğine göre, Nebi (s.a.v.): şöyle buyurmuştur: "(Gözlerinize) ismîd’le sürme çekin. Zira muhakkak ki o, gözü(n görme gücünü) parlatır ve (kirpik) kıl(lar)ını (besleyip) bitirir.’ buyurdu. (İbn-i Abbâs) dedi ki: Muhakkak ki Nebi (s.a.v.)’in sürmedanı vardı. Onunla her gece üç kere buna (yani sağ gözüne) ve üç kere şuna (yani sol gözüne) sürme çekerdi.’ (Tirmizî, Libâs, 23)
Sürme geceleyin uyumadan önce çekilir. Sürmenin faydaları; gözden devamlı yaş akmasını keser, gözde bulunan yaraları yok edip göz sinirlerini besler, göze baştan inen kötü maddeleri, mikropları gidererek gözün sıhhatini korur ve göze parlaklık verir, göze düşen çöpü giderir ve güzelleştirir.
Peygamber Efendimizin sağ gözüne üç, sol gözüne iki defa sürme çektiği de rivayet edilir. Bazı âlimler de, iki göze çekilen sürme sayısının tek olmasına işaret etmişlerdir.
Peygamber Efendimiz gece yatmadan önce gözlerine sürme çekerdi, sabahleyin abdest aldığında ise çekilen sürmenin izleri kalırdı. Sabahleyin abdest aldıktan sonra saçları taramak da sünnettir. Taramaya sağ taraftan başlamalı ve İnşirah Sûresi’ni okumalıdır.
TIRNAK KESME ADABI
Cuma günü tırnak kesmek çok faziletlidir. Bir kimse tırnakları uzadığı halde Cuma gününü beklerse mekruhtur. Ancak tırnakları çok uzun değilse, haftanın diğer günlerinde de kesmeyerek Cuma gününe ertelerse müstehabdır. Tırnakları helaya ve banyoya atmak mekruh olduğu gibi birçok hastalıklara sebep teşkil eder. Tırnakları diş ile yolmak ’baras’ ve delilik hastalıklarına sebeptir.
Şâfiîlerde tırnak kesmedeki tertip şöyledir: Sağ şehadet parmağından başlayarak baş parmakta, sol elde de küçük parmaktan başlayarak baş parmakta bitirilir. Ayak tırnaklarıyla ilgili bir rivayet mevcut değilse de en uygunu, sağ ayağın küçük parmağından başlayarak sol ayağın küçük parmağında bitirmektedir. (Bkz., İmam Gazali, İhyau Ulumi’d-Din, Ter. Ahmet Serdaroğlu, c.1, s.379-380, Bedir Yay., İstanbul.)
Hanbelîlerde ise; önce sağ elin küçük parmağından başlanır. Orta parmak ve baş parmağın tırnakları kesilir. Sonra küçük parmağın yanındaki parmak ve şehadet parmağının tırnakları kesilir. Sol elde ise baş parmak, orta parmak, küçük parmak, şehadet parmağı ve küçük parmağın yanındaki parmak sırasına göre kesilir.
Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

Henüz hiç kimse yorum yazmadı.