Özlenen Rehber Dergisi

4.Sayı

Bir Ahlâkı Zemîme: Yalan Söylemek

Sümeyye ÖZDEMİR Özlenen Rehber Dergisi 4. Sayı
Yalan’ın kelime manası, kişinin gerçeği saklayıp bildi?inin aksini söylemesidir. Yalan dinen haramdır. Haram i?lemenin kar?ılı?ı ise ate?tir, cehennemdir. Orada terbiye edilir yani yalanın cürmü ate?le temizlenmeden mümin cennete giremez, zira cennet temizlerin yurdudur. İnsanlar kendilerine vahyolunan Kur’an’a ve Efendimizin uyarılarına ra?men yalana devam ediyorlar ise ya Kur’an’dan ve Rasûlullah’ın sünnetinden bihaberdirler ya da yalanın cezasının ne kadar çetin bir ceza oldu?unun farkında de?ildirler.

Yalan, nefsî bir hastalıktır. Müslüman olarak kendimizi yalandan korumamız gerekir. Cenab-ı Hak buyuruyor ki: “Yalan sözden kaçının.”(Hac/60) Yalan söz söyledi?imizde, o an içerisinde bulundu?umuz, ho?nut olmadı?ımız durumdan kurtulmu?uz gibi bir zanda olsak bile daha sonra bizleri söylenen bu yalan maddî ve manevî zarara u?ratır. Yalan, müminleri Allah’u Teâla’nın rızasından uzakla?tırıp Cehenneme sürükledi?i gibi, insanı birbirine dü?ürür, güven duygusunu yok eder, toplum içinde karı?ıklıklara sebep olur, dostlukları yıkar, yerine dü?manlık tohumlarını eker. Yalan er geç ortaya çıkaca?ından yalancılar, kendilerine güvenilmeyen, saygı duyulmayan ve sevilmeyen insanlar durumuna dü?erler. Efendimiz (a.s) buyurmu?lardır ki: “İnsan bir yalan söyledi?i zaman, onun pis kokusundan dolayı melek, oradan bir mil mesafe uzakla?ır.”

Yalanı a?ız alı?kanlı?ı haline getirip her defasında yalan söyleyen insanlar vardır. Bir grupta vardır ki, bunlar yalanı belki dü?ünürler fakat kalplerine gelen bu yalanı dilleri ile söylemekten imtina ederler zira onlar Allah korkusunu kalplerinde ta?ıyan kimselerdir. Yalanı hiç dü?ünmeyen insanlar ise ahlâk-ı hasenede kemâlâtı ya?ayan Allah dostlarıdır.

Allah’ın bize bah?etti?i nimetlerden biri olan dil, Allah’ı anmak, yüce kitabını okumak, dini anlatmak için verilmi?tir, yalan söyleyip haram i?lemek için de?il. Yaratılı? sebebinin dı?ına çıkıp, bu nimeti Allah’ın haram kıldı?ı ?ekilde kullanmak mümin olana yakı?maz. Her konu?tu?una yalan katanı Cenab-ı Hak sevmedi?i gibi insanlarda sevmez. Bu ki?iler, insanı her daim aldatmaya hazırdır. Onlardan salih dost olmadı?ı gibi, yalancıların hali bir serâba benzer. Yakın dedi?i uzaktır, uza?ı da yakın gösterir.

Yalanın münafıklık alametlerinden oldu?u haber verilmekle beraber dinimizde sadece üç yerde yalan söylemeye ruhsat verilmi?tir.

• Zulüm ve haksızlı?a u?ramı? bir adamın can, mal veya namusunun zarar görmekten kurtarılması için,

• Dargın olan karı- kocayı veya iki ki?iyi barı?tırmak için,

• Harpte dü?manı yenmek için.

Yalanı her daim sözümüze katarız. Sözümüze güvenilmesi için yalanımıza bir de yemin ekleyerek Cenab-ı Hakkı Şahit tutarız. Bunun yanı sıra güldürmek için yalanlarımız vardır. Çocuklarımıza vaatlerde bulunduktan sonra yerine getirmedi?imiz taktirde yalan olur. Abdullah b. Amir diyor ki: Ben küçüktüm, Rasûl-i Ekrem evimize gelmi?ti. Ben oynamaya gidiyordum. Annem bana seslendi: “Abdullah gel, sana bir ?ey verece?im.” dedi. Bunun üzerine Rasûl-i Ekrem: “Ona ne verecektin?” diye anneme sordu. Annem: “Hurma verece?im.” dedi. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem (s.a.v):

“Dikkat et, e?er bir ?ey vermeyecek olsan ve bunu aldatmak için söylesen sana bir yalan günahı yazılırdı.” buyurdu. Peygamber Efendimizin söylemedi?i bir sözü söylemi? gibi nakletmek, yalan olur. Peygamber Efendimiz buyurmu?lardır ki: “Kim yalan oldu?unu bilerek benden hadis rivayet ederse, cehennemdeki yerini hazırlasın.” Rüyalarımızda görmedi?imiz bir ?eyi görmü? gibi anlatmak da yalan olur.

Hz. Âi?e (r.a) diyor ki: “Rasûl-i Ekrem’in Ashabı arasında yalandan daha kötü huy dü?ünülemezdi. Rasûl-i Ekrem, ashâbından birinin yalan konu?tu?unu duydu?u zaman, o adamın tevbekâr oldu?unu ö?reninceye kadar üzüntüsü onun içinden çıkmazdı.” Yine Hz. Ali Efendimiz (r.a) da buyurmu?lar ki: “Allah katında en büyük hata yalan konu?mak ve en büyük pi?manlık Kıyamet günündeki pi?manlıktır.”

Bugün bizler yalana sık sık ba? vurur durumdayız. Kendimizi bir an önce bu münafıklık alameti sayılan yalandan kurtaralım. Dua edelim ki, Allah Teâla (c.c) dillerimizi yalandan temizlesin.

Faydalanılan Eserler:
1- İhyâu Ulûmid-din
2- İslam Ansiklopedisi.
Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

Henüz hiç kimse yorum yazmadı.