Özlenen Rehber Dergisi

4.Sayı

Kur'an-ı Kerim'in Hz. Peygamber'in (s.a.v) Sünnetine Verdiği Değer

Abdurrahman VAR Özlenen Rehber Dergisi 4. Sayı
Kur’an-ı Kerimin Hz. Peygamber’in sünnetine verdiği de?eri araştırmamızda gördük ki, önce bu konu ile ilgili olarak Kuran-ı Kerimde 115 ayet bulunmaktadır. Bunları 11 ba?lık altında toplamaya çalı?tık. Bunlardan bazılarında dipnot i?aret ederken bazılarında metinler vererek i?lemeye çalı?tık.

Kuran’da bu konu ile ilgili ayetleri ?u ba?lıklar altında toplayabiliriz
.
1. Hz. Peygamberin müminler için Allah’ın büyük bir lütfu oldu?unu ifade eden ayetler: “And olsun ki, Allah müminlere büyük bir lutufta bulundu; zira daha önce açık bir sapıklık içinde bulunuyorlarken onlara, kendi içlerinden kendilerine Allah’ın ayetlerinin okuyan, kendilerini temizleyen ve kendilerine kitap ve hikmeti ö?reten bir Peygamber gönderdik.”(3/164) “And olsun içinizden size öyle bir peygamber geldi ki sıkıntıya u?ramanız ona a?ır gelir, size dü?kün, müminlere ?efkatlidir, merhametlidir. E?er yüz çevirirlerse de ki: Allah bana yeter ondan ba?ka ilah yoktur, O’na dayandım O büyük ar? sahibidir. (9/128-129).

2. Hz. Peygambere imanın farz oldu?unu ifade eden ayetler: “Allah’a ve Rasûlüne inanın.” (7/158) “Kim Allah’a ve Rasûlüne inanmazsa bilsin ki, biz kafirler için alevli bir ate? hazırlamı?ızdır.” (48/113)

3. Hz. Peygamberin insanlara en ideal bir örnek oldu?unu gösteren ayetler: “And olsun ki, Allah’ın Rasûlünde sizin için Allah’ı ve ahreti arzu eden ve Allah’ı çok anan kimseler için (uyulacak) en güzel bir örnek vardır. (33/21) Kuran-ı Kerim Hz. Peygamberin müminler için örnek bir insan oldu?unu belirtmekle kalmaz aynı zamanda onun üstün bir ahlak üzere oldu?unu ?öyle vurgular: “Nûn. Kaleme ve yazdıklarına and olsun sen Rabbinin nimetiyle cinlenmi? (bir deli) de?ilsin senin için kesintisiz bir mükafat vardır ve sen büyük bir ahlak üzeresin. (68/1-4)”

4. Hz. Peygambere Kuran dı?ında da vahiy geldi?ine i?aret eden ayetler: “Allah sana kitabı ve hikmeti indirmi? ve sana bilmedi?in ?eyleri ö?retmi?tir. Allah’ın sana olan lutfu cidden büyük olmu?tur.”(4/113) “Nitekim, kendi içinizden size ayetlerimizle okuyun, sizi (kötü inanç, fikir, söz ve fiillerden) arındıran size kitap ve hikmeti ve bilmediklerinizi ö?reten bir peygamber gönderdik.”(2/151) Bu ve benzeri ayetlerde kitaba ilave olarak Hz. Peygambere verildi?i zikredilen “hikmet” Alimlerce genelde Rasûlullah (s.a.v) verilen “sünnet” olarak tefsir edilmi?tir.

5. Hz.Peygambere Kuran-ı açıklama görev ve yetki verildi?ini gösteren ayetler: “Biz, her peygamberi mutlaka kendi kavminin diliyle gönderdik ki (emredildikleri ?eyleri) açıklasınlar.” (14/4) “Sana bu zikri (Kuran-ı) indirdik ki kendilerine indirileni insanlara açıklayasın ve ta ki onlarda dü?ünüp ö?üt alsınlar.” (16/44) “Biz sana Kitabı indirdik ki, hakkında ayrılı?a dü?tükleri ?eyi onlara açıklayasın ve inanan bir Kavim için (O kitap) yol gösterici ve rahmet olsun.”(16/64)

6. Hz. Peygamberin hakemli?ini verdi?i hükümlerin kabulünü öngördü?ü Ayetler: “Hayır, Rabbin hakkı için onlar aralarında çıkan çeki?meli i?lerde seni hakem yapıp sonrada senin verdi?in hükme kar?ı içlerinde bir burukluk duymadan tam anlamıyla teslim olmadıkça inanmı? olamazlar.”(4/65) “Allah ve Rasûlü, bir i?te hüküm verdi?i zaman, artık inanmı? bir kadın ve erke?e, o i?i kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Kim Allah’a ve Rasûlüne kar?ı gelirse, apaçık bir sapıklı?a dü?mü? olur.” (33/36) “Aralarında hükmetmesi için Allah’a ve Rasûlüne ça?rıldıkları zaman inananların sözü ancak “İ?ittik ve itaat ettik” demeleridir ve i?te kurtulu?a erenlerde onlardır.” (24/51)

7. Hz. Peygambere helal ve haram koyma yetkisini veren Ayetler: “Onlar ki, yanlarındaki Tevrat ve İncil’de yazılı buldukları o Elçiye, o ümmi Peygambere uyarlar. O peygamber ki, kendilerine iyili?i emreder, kendilerini kötülükten men eder; onlara güzel ?eyleri helal, çirkin ?eyleri haram kılar, üzerlerindeki a?ırlıkları, sırtlarındaki zincirleri kaldırıp atar. Ona inanan, destekleyerek ona saygı gösteren, ona yardım eden ve onunla beraber indirilen nura uyanlar, i?te felaha erenler onlardır.” (7/157)

8. Hz. Peygambere itaati emreden ayetler: “Kim peygambere itaat ederse Allah’a itaat etmi? olur.”(4/80) “Peygamber size ne verdiyse onu alın, size neyi yasak kıldıysa ondan sakının.” (59/7)

Bazıları bu ayet-i kerimeyi sebebi nüzulüne yani Benî-Nadir’den, sava?ılmadan elde edilmi? ganimet mallarının (fey) da?ıtımına hasretmek istemesine ra?men, genelde müfessirler, kullanılan ifadenin umum olması ve bütün görü?leri kapsaması sebebi ile ayetin, Rasûlün emretti?i ve yasakladı?ı her ?eyi ifade etti?i kanaatine varmı?lardır. Şu ayette de Allah sevgisinin Hz. Peygambere itaate ba?lanmı? olması çok dikkat çekicidir: “De ki; E?er Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınız ba?ı?lasın. Allah çok merhametli ve ba?ı?layıcıdır. De ki; Allah’a ve peygambere itaat edin! E?er dönerlerse muhakkak ki Allah, kafirleri sevmez.”(3/31-32)

9. Hz. Peygambere isyan etmeyi ve O’na her türlü eziyeti yasaklayan ayetler: “Kim Allah’a ve Peygamberine kar?ı isyan eder ve sınırlarını a?arsa Allah onu, devamlı kalaca?ı bir ate?e sokar ve onun için alçaltıcı bir azap vardır.”(4/14) “Kim de kendisine do?ru yol belli olduktan sonra peygambere kar?ı gelir be müminlerin yolundan ba?ka bir yola uyarsa, onu döndü?ü yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Ne kötü bir gidi? yeridir orası.” (14/115)

10. Hz.Peygambere saygıyı ve sevgiyi öngören ayetler: “Peygamber müminler için kendi canlarından ileridir. Onun e?leri de onların anneleridir.”(33/6) “Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat etmektedirler (yani, onun ?erefini gözetmekte ve ?anını yüceltmekte). O halde sizde ey iman edenler O’na salat edin. O’na içtenlikle selam edin (esenlik dileyin).” (33/56)

11. Hz. Peygamberin insanlara do?ru yolu gösterdi?ine dair ayetler:“Şayet O’na itaat ederseniz do?ru yolu bulursunuz.” (24/54) “Şüphesiz ki, sen (sana uyanları) mutlaka do?ru yola göklerde ve yerde bulunan her ?eyin sahibi Allah’ın yoluna götürürsün.” (42/52-53) “Şüphesiz ki, sen onları do?ru yola ça?ırıyorsun.” (23/73)
Bu ayetlerden ortaya çıktı ki; Yüce Allah (c.c)’ın be?ere kendi içinden örnek seçerek bir peygamber göndermesi insanlara büyük bir lütuftur. O’na inanmak sadece O’nun peygamber oldu?unu tasdik etmek olmayıp, o yüce Peygamber’i Kur’an’da çizilen bütün yönleriyle birlikte kabul edip itaat etmeyi gerektirir. Yüce Allah O’nu bizzat kendisi terbiye etmi? kitabında O’nun üstün bir ahlak sahibi oldu?unu ve örnek alınması gerekti?ini emir buyurmu?tur.

Ayrıca O’na bir peygamber olarak verilen bilgiler sadece Kur’an dan ibaret olmayıp, bunun dı?ında da kendisine pek çok bilgi verilmi?tir. Kaldı ki O’nun kendi içtihadıyla yapmı? oldu?u i?ler ve söylemi? oldu?u sözlerde yine vahyin kontrolü altında oldu?undan “zelle” tabir edilen küçük hataları bile vahiyle düzeltmi? ve böylece O’nun yapmı? oldu?u fiiller ve sözler hatalardan arındırılmı?tır.

Hz. Peygamber’e bizzat Yüce Allah tarafından ayetleri açıklama yetkisi verilmi? ve ayetlerde açık ifadelerle belirtildi?i gibi O’nun emir ve yasaklarına uyulması gerekti?i emredilmi?tir. Bu ifadeyle sünnetin inananları ba?ladı?ı ve Kur’an-ı Kerim’den sonra ba?layıcılık bakımından ikinci kaynak oldu?u görülmü?tür. İ?te bu sebeple inananlara dü?en Kur’an’ın tabiriyle “i?ittik ve itaat ettik.” olmalıdır.
Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

Henüz hiç kimse yorum yazmadı.