Özlenen Rehber Dergisi

4.Sayı

Hizmet, Gayret ve Ecir

Nurhan Tanış Özlenen Rehber Dergisi 4. Sayı
Karşılıksız ihlasla hizmet et, her canlıya; Yönelen her müminin eli ol ayağı ol.

Abdullah Farukî el-Müceddidî (k.s)Kuran, Allah’ın(c.c) bütün insanlara gönderdi?i son mesajına dönü?ün, İslam’ı yeniden tanımanın, tembellikten sıyrılmanın, gerçek anlamda dirili?in, kendini bilmenin, hor görülmü?lükten kurtulu?un ve tüm insanlı?a kar?ı kurtulu? ı?ı?ını ta?ımanın yegane yoludur.

Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in tanımıyla bütün insanlık Allah’ın tek ve büyük bir ailesi gibidir. O aile fertlerinin Allah katında en iyisi de onlara en fazla yararı olanıdır. (1)

İnsanlara yapılabilecek en büyük iyilik ve en yararlı hizmet, Allah’ın (c.c) insanlar için seçti?i dinin aydınlık mesajının insanlara ta?ınması olarak tarif edilmektedir. Çünkü bu mesaj, ?irkin karanlı?ından tevhidin aydınlı?ına ko?maktır. Bu mesaj hayatın nasıl ve ne u?urda ya?anması gerekti?ini ö?retir. Yine bu mesaj cennet yurduna giri?in anahtarı ve Allah’ın (c.c) sevgisi Rahmetine kavu?manın anahtarıdır.

Hizmet anlayı?ını Kur’an-ı Kerim’de Rabbimiz bizlere ?öyle buyurmaktadır: “İyilik etmek, fenalıktan sakınmak hususunda birbirinize yarı?ın yardımla?ın. Günah i?lemek ve dü?manlık üzerinde yardımla?mayın.”(2) Gerçek Müslüman, insanların kendisinden zarar görmedi?i, herkesin onda rahat etti?i, emin oldu?u, fayda gördü?ü kimsedir. Kendisine güvenilmeyen, insanları sevmeyen ve kimse tarafından da sevilmeyen kimse imanın tadını alamaz.

Gerçek manada inandık diyorsak hak yoluna canla ba?la hizmet etmeli, inanan gönüllere ı?ık saçmaya vesile olmalıyız. Canlıya hizmet, o kadar anlamlıdır ki; yaratılana de?er veriyor, onu yaratandan dolayı hor görmüyoruz.

Mümin, Allah katında, hizmetinin ecrini eksiksiz alacak ve Allah katındaki ecrin miktarı hizmetindeki çoklu?a göre farklılık arz edecektir. Kendisine hizmet edilenle insanlara hizmet eden bir de?ildir. Allah için hizmet edenlerin en büyü?ü Efendimiz (s.a.v) buyurmu?tur ki: “Bir topluluk içinde en büyük sevabı onlara hizmet eden alır.” (3) Zira en büyük hizmet insanlara imanı ula?tırmaktır. O güzeller güzeli Peygamberimiz bizlere Allah için hizmeti en güzel ?ekilde ö?retmi?tir. Bizlerin ise Efendimizin hadislerinden kıyamete kadar ö?renmeye devam edece?imiz çok güzel ahlaklar vardır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v), her türlü zorlu?a katlanarak insanlı?a hizmeti, hele Tâif’te ayakları kanlar içinde kalmasına ra?men ümmetin kurtulu?u için duası, bizlere gerçek hizmet anlayı?ını en güzel ?ekilde göstermektedir. Bu hususta Peygamber Efendimizin her sünnetini ya?amaya çalı?an rahmetli üstadımız Abdullah Farukî el-Müceddidî Hazretleri ile ilgili ilk izlenimlerini anlatan Muzaffer Yalçın Hoca Efendinin ?u sözleri çok dikkat çekicidir:

“Rahmetli üstadımı Tanıdı?ım ilk yıllarda, kendisinde gördü?üm Ahlak-ı Rasûlullah üzere ya?ama gayreti ve Peygamber Efendimize kar?ı inanılmaz sevgisi ve itaati hayatının sonuna kadar her geçen gün artan bir i?tiyakla kendini ta?ıdı. En büyük sevinci de sevenlerinin gönlüne ta?ıyıp filizlendirdi?i Allah (c.c) ve Rasûlullah (s.a.v) a?kının ve itaatinin tezahürlerini onlarda görmek olmu?tur.” (4)

İ?te hizmet, ?eytanın ve nefsin esiri olmu?, hakka, sevgi ve ?efkate susamı? gönüllere bu a?kı, bu sevinci ula?tırmaktır.

Umulur ki bir gönle bu sevda ve bu hizmet a?kı dü?tü mü, artık o kimse in?allah kurtulu?a erenlerden olacaktır. İnsanların hidayetine vesile olmak, onlara bu hizmeti götürebilmek ne büyük bir ideal ve dava de?il midir? Artık hiçbir ?eye aldırmadan, insanlardan gelen me?akkatlere katlanarak, sabırla, Hak rızası için, hak yolunda gayret etmeliyiz ve kar?ılı?ını yine o güzeller güzeli Rabbimizden beklemeliyiz. Edeple hizmet etmeliyiz. Bu anlayı? o kadar önemli ki inanın vesile oldu?unuz insanlar bir gün geliyor, sizi bile hatalara dü?mekten kurtarabiliyorlar.

Rabbimiz bizleri kendi yolundan ayırmasın. Bizi bize bırakmasın. Sevdikleriyle ha?retsin. Bizlere kendi yolunda hakkıyla hizmet etmeyi nasip etsin.

KAYNAKLAR
1- İbn Mâce, Nikah/ 501, Darimî/ 55.
2- Al-i İmran/ 5.
3- Said b. Mansur, Sünen, No. 2406.
4- Özlenen Fark. Yıl 4, Şubat 2000, sf. 8.
Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

Henüz hiç kimse yorum yazmadı.