Özlenen Rehber Dergisi

5.Sayı

Üç Aylar ve Faziletleri*

Allah Teâla buyuruyor ki: “Ey iman edenler! (Bu dört ayda) nefsinize zulüm etmeyiniz. (Çünkü bu aylarda işlenecek güzel amellerin sevabı diğer aylardan fazladır ve bu aylarda i?lenecek kötülü?ün cezası da öteki aylardan büyüktür.)”

Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: “Zaman, Allah Teâla’nın gökleri ve yeri halk etti?i günden beri bir heyette devir etmektedir. Sene on iki aydır. Onlardan dördü haram aylardır. Haram aylardan üçü bir birini takip eder. Zilkade, zilhicce ve muharrem. Birisi ise vahittir tekdir. O da Cumâdeyn ile Şaban arasında olan Receb-i Mudar’dır.”

“Recep Allah’ın, Şaban benim, Ramazan ümmetimin ayıdır.”

“Recep ayının sâir ayları üzerine fazlı Ku’ran’ın öteki kitaplar üzerine fazlı; Şabanın öteki aylar üzerine fazlı banim di?er peygamberler üzerine fazlım; Ramazan ayının sair aylar üzerine fazlı Allah Teâlânın yarattı?ı ?eyler üzerine fazlı, ululu?u gibidir.”

Peygamberimiz (s.a.v) üç aylarda ?u ?ekilde dua ederdi: “Allâhümme bâriklenâ fî Recebe ve Şa’bâne ve belli?nâ Ramazâne. Yani: “Allah’ım Recebi ve Şa’banı bize mübarek kıl, bizi Ramazana ula?tır.” demektir.

I) RECEB-İ ŞERİF

Hadisi ?erifte ?öyle buyrulmaktadır: “Cennete bir saray vardır ki, ona Recep ayında oruç tutanlardan ba?kası giremez.”

1-Recebin ilk günü yapılacak ameller:

a) sahur vakti:

- Boy abdesti alınır.

- Yüz defa bütün günahlara isti?far edilir.

- Yüz defa salavatı ?erife getirilir.

- Bu ayın nefsimiz ve bütün Müslümanlar için hayırlı olması dile?i ile Cenab-ı Hakk’a dua edilir.

- Sahur yeme?i yenir, birinci gün için oruca niyet edilir.

- Vitir ile birlikte on üç rekat teheccüt namazı kılınır. Secdede “Subbûhun Kuddûsun Rabbu’l-melâiketi ve’r-ruh” ya da “Yâ Hayyu ya Kayyum” zikrini yapmalı.

b) Sahurdan sonra yatmayanlar Kur’an-ı Kerim ve tesbihatla me?gul olurlar. Yatanlar sa? tarafına dönerek tevhit getirerek uyurlar.

c) Sabah namazı kılındıktan sonra güne? do?duktan otuz üç dakika geçinceye kadar (i?rah vakti) yerinden kalkmadan ve konu?madan Cenab-ı Hakk’ı zikirle me?gul olunur.

d) İki rekat i?rak namazı kılındıktan sonra Allah (c.c)’nun emri üzerine rızık için yeryüzüne da?ılınır.

e) Gündüz bol bol sadaka da?ıtılır(bil hassa kendi çoluk çocu?una)sadaka vermeye gücü yetmeyenler tatlı söz konu?urlar. Mümkün mertebe namazlar cemaatle eda edilir. Bo? tevhit getirilir.

f) Recep ayında kılınacak otuz rekat namazın on rekatı bu gece kılınır. İki rekatta bir selam verilerek kılanan namazın her rekatında bir Fatiha-ı Şerife, üç İhlas-ı Şerife, üç Kafirun Suresi okunur.

2- Recebin ilk Cuma gecesi ( Regaib Kandili):

- Gündüz oruçlu olunur.

- İftar vakti çok dua edilir ve Salavat getirilir.

- iftar edilip ak?am ve evvâbin namazından sonra on iki rekat namaz kılınır. İki rekatta bir selam verilir, ve her rekatta bir Fatiha Suresi, on iki İhlas Suresi okunur.

- Namazdan sonra yetmi? be? defa salavat-ı Şerife getirilir.

- Secdede yetmi? defa “Subbûhun Kuddûsun Rabbu’l-melâiketi ve’r-ruh” denir.

3- Recepte Oruç:

-Peygamber (a.s) buyuruyor: “Recebin ilk günü oruç tutanın orucu, bir yıllık oruca e?ittir. Yedi gün oruç tutana cehennemin yedi kapısı kapanır. Sekiz gün oruç tutana cennetin sekiz kapısı açılır. Dokuz gün oruç tutanın Allah günahlarını sevaba çevrilir. On gün oruç tutana gökten bir ses: “Senin geçmi? günahların ma?firet olundu buyurur.” Recebin ilk, orta ve son günleri oruç tutarsan recep ayının bütün günlerini oruç tutmu? gibi sevaba nail olur, çünkü bir hasene on katı ile muamele görür.

4- Recebin ortasında bir gece yine on rekat namaz kılınır.

5- Miraç kandili (Recebin 27. gecesi):Peygamber (s.a.v) Efendimiz ?öyle buyuruyor: “Recepte bir gün ve gece vardır ki, o günde oruç tutan ve gece namazı kılan için yüz sene oruç tutmu? ve yüz sene ibadet etmi? gibi ibadet sevap verilir.”

6- Recebin son günlerinin bir gecesinde ilk günkü gibi on rekat namaz kılınır.

7- Ayrıca çokça Kur’an okunup tevhit getirilmelidir. Zekat hesaplanıp ehline da?ıtılmalı, mü’minlerden kimse ile küskün kalmayıp helalle?melidir.

Allah Teala buyuruyor: “Allah’tan kulları içinde ancak ilim sahibi olanlar korkar.”

Gelecek sayımızda, mübârek üstadımızın yazısının ikinci kısmı olan, Şa’banî Şerifin fazileti ile ilgili olan bölümü sizlerin istifadesine sunaca?ız.
Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

Henüz hiç kimse yorum yazmadı.