Özlenen Rehber Dergisi

126.Sayı

İntihar Etmenin Hükmü Nedir? & Yüzüstü Yatmak Doğru Mudur?

Seyfullah KILINÇ Özlenen Rehber Dergisi 126. Sayı
Soru: İntihar etmenin hükmü nedir?
Cevap:
İntihar Etmenin Hükmü:
İntihar etmek haramdır, günah itibariyle başkasını öldürmekten daha büyüktür. Başkasını öldürmek hakkında Kur’ân-ı Kerîm’de Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:
’Kim bir Mü’min’i kasten öldürürse cezası, içinde ebediyen kalacağı Cehennem’dir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.’ (en-Nisâ, 4/93)
İntihar Edenin Yıkanması ve Cenaze Namazının Kılınması:
İmam Ebû Yûsuf’a göre, intihar edenin cenazesi yıkanır; ama namazı kılınmaz. Çünkü Sahîh-i Müslim’deki bir rivayette; ’Rasûlullah (s.a.v.) kendini öldüren bir adamın yanına geldi ve onun namazını kılmadı.’ denilmektedir. (Müslim, Cenâiz 107)
İmam Mâlik ise; ’İntihar edenin tevbesi kabul olmaz, dolayısıyla namazı da kılınmaz.’ demiştir.
Ömer b. Abdülazîz ve Evzâî gibi âlimler de namazının kılınmaması görüşündedirler.
Ama cumhur-u ulemâ’ya göre intihar edenin cenazesi yıkanır ve namazı da kılınır.
İntihar Edenin Âhiretteki Durumu:
Ebû Hureyre (r.a.)’dan rivayetle Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
’Kim kendisini dağdan atarak intihar ederse o Cehennemlik olur. Orada ebedi olarak kendini dağdan atar. Kim zehir içerek intihar ederse Cehennem ateşinin içerisinde elinde zehir olduğu halde ebedi olarak ondan içer. Kim de kendisine demir saplayarak intihar ederse Cehennem’de ebedi olarak o demiri karnına saplar.’(Buhârî, Tıbb 56)
Ehl-i sünnet ulemalarından bir kısmı; ’İntiharın gerçek cezası, Cehennem’de ebedi kalmaktır. Ancak Allah, Mü’minlerin ehl-i tevhid olmalarına binaen, kereminden onları Cehennem’den çıkaracak, orada ebedi bırakmayacaktır.’ demişlerdir.
Acıya Dayanamayıp İntihar Edenin Durumu:
Cündüb b. Abdullah (r.a.)’dan rivayetle Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
’Sizden öncekilerden birisinin vücudunda yara vardı. (Yara, gittikçe) derinleşti. Adam eline bir bıçak alarak elini kesince kan durmadan aktı. Sonunda adam öldü. Bunun üzerine Cenâb-ı Hakk; ’Kulum, (kendini öldürmekle) bana karşı acele davrandı. Ben de ona Cennet’i haram kıldım.’ buyurdu.’ (et-Terğîb ve’t-Terhîb, c. V, s. 87)
Soru:

Yüzüstü yatmak doğru mudur?
Cevap:

Yüzüstü yatmak –bir mazeret bulunmadığı sürece- Rasûlullah (s.a.v)’in nehyettiği bir yatış şekli olup caiz değildir. Konuyla ilgili rivayetler şöyledir:
 Kays bin Tıhfe el-Gıfârî’nin babası (Tıhfe) (r.a) şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) beni Mescid-i Nebevi de yüzüstü yatarken bulup ayağıyla dürttü ve ’Sana ne oluyor ki böyle yatıyorsun. Bu, Allah’ın hoşlanmadığı veya Allah’ın buğzettiği (sevmediği) bir yatıştır.’ buyurdu. (İbn-i Mâce)
 Ebû Zerri’l-Gıfârî (r.a) şöyle demiştir: Ben yüzüstü yatmış iken Peygamber (s.a.v) yanımdan geçti ve ayağıyla beni dürterek: ’Yâ Cündübcük! Şüphesiz bu, ateş (yani cehennem) halkının yatışıdır.’ buyurdu. (İbn-i Mâce)
 Ebû Ümâme (r.a) şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) Mescid(-i Nebevî) de yüzüstü yatıp uyuyan bir adamın yanından geçti ve ayağıyla dürterek (adama); ’Kalk, otur. Çünkü bu, cehennemî bir yatıştır.’ buyurdu. (İbn-i Mâce)

Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

Henüz hiç kimse yorum yazmadı.