Özlenen Rehber Dergisi

126.Sayı

Mehdi (a.s) - 1

Seyfullah KILINÇ Özlenen Rehber Dergisi 126. Sayı
Mehdi (a.s)’ın İsmi, Nesebi, Doğumu, Ona Biat Edilmesi ve Hicret Yerleri
Âlemlerin Rabbine hamd, O’nun Habibine Âl ve Ashabına salat ve selam olsun. Bu ümmetin başı mı sonu mu daha hayırlıdır bilinmez. Başının niçin hayırlı olduğu aşikârdır, sonunun niçin hayırlı olduğu ise Mehdi (a.s)’dan dolayıdır. Hadisi şerifte böyle buyrulmuş, İmam-ı Rabbani (rh.a) ise onu böyle şerh etmiştir.
Aşikârdır ki ahir zamanın ahirinde yaşamaktayız. Ahir zaman alametleri hakkında yazı kaleme almam bu fakirden talep edildiğinde ben de ahir zaman alametleri içerisinden, Mehdi (a.s) zamanından önce vuku bulacak olaylar, O’nun zamanı ve hitamı hakkındaki bölümü sahih bir kaynaktan tercüme edip siz okurlarımıza yazı dizisi halinde sunmayı daha uygun buldum. Zira Ulemanın ittifakıyla onlarca yıl önceden beri kıyamete ait küçük alametler vuku bulmuş olup, sırada büyük alametler vardır ki bunların ilki ise Mehdi (a.s)’ın doğumu ve zuhurudur.
Bilinmelidir ki, Ehl-i Sünnet’e göre ahir zamanda zuhur edecek olan Mehdi (a.s) Ehli Beyt’ten olmakla birlikte, Şia’nın iddia ettiği gibi On iki İmamların on ikincisi olan İmam Muhammed Mehdi (k.s) değildir.
Son olarak şunu belirtmek isterim ki, Mehdi (a.s) ile ilgili alametleri öğrenmek ve bilmek, şayet kişiyi Allah’a ibadet ve itaate sevk ediyorsa bu bilgiler maksadına ulaşıyordur, bu bilgiler kişiyi atalet ve tembelliğe sevk ediyor ise o takdirde maksat hâsıl olmamaktadır. Zira o günlerde geçerli olan akçe sadece imandır, o halde imanın kuvvetlenmesine yönelik işler yapılması akıl sahibi her kimsenin vazgeçilmezi olmalıdır.
Şimdi sizlere aşağıda, Şerif Seyyid Muhammed b. Rasûl el-Hüseynî el-Berzencî’ye ait ’el-İşâatü li-Eşrâti’s-Sâati’ isimli eserden tercüme ettiğim Mehdi (a.s) ile ilgili kısmı olduğu gibi aktarıyorum. İtalik yazılı cümleler mütercime aittir. Muvaffakiyet Allah’tandır.
Mehdi (a.s)’ın İsmi, Nesebi, Doğumu, Ona Biat Edilmesi ve Hicret Yerleri
Ebû Dâvûd ve Tirmizî’den rivayet edildiğine göre;
İsmi: Rivayetlerin çoğuna göre ismi Muhammed’dir. Bazı rivayetlere göre ise ismi Ahmed’dir. Babasının ismi: Abdullah’tır.
Lakabı: Mehdî’dir. Çünkü Allah Teâlâ O’nu hakka hidayet etmiştir. Veya Câbir’dir. Çünkü Ümmet-i Muhammed’in kalplerini sarar (acılarını yatıştırır, üzüntülerini giderir, teselli eder, ıslah eder) yahut cebbar ve zalimleri kahreder, mahveder/kırıp geçirir.
Künyesi:
Kâdı Iyaz’ın Şifâ isimli eserinde künyesi Ebû’l-Kâsım’dır.
Nesebi:
Nebî (s.a.v.)’in Ehli Beytindendir. Sahih ve meşhur birçok rivayete göre Fâtıma (r.anhâ)’nın evlatlarındandır. Bazı rivayetlere göre ise Abbâs (r.a)’ın evlatlarındandır. Fâtıma (r.anhâ)’nın evlatlarından olduğunu zikreden rivayetlere göre ise; bazısına göre Hasan (r.a)’ın evlatlarındandır, bazılarına göre ise Hüseyin (r.a)’ın evlatlarındandır. Bu rivayetlerin arasını bulmak şöylece mümkündür; anne-babasından birisi Hasan (r.a.)’ın neslinden diğeri de Hüseyin (r.a)’ın soyundan gelir ve bir cihetten de Abbâs (r.a)’ın soyuna dayanır.
Doğumu:

(Muhaddis) Nuaym b. Hammad’ın Ali (r.a)’dan rivayet etiğine göre Medine’de doğacaktır. Kurtubî’nin et-Tezkira isimli eserindeki rivayetine göre ise doğumu Mağrib memleketlerinde doğacak ve denizi aşıp/geçip gelecektir.
(Mağrib Memleketleri; Mısır’ın batısında kalan memleketler olup şu an itibariyle, Libya, Tunus, Cezayir ve Fas’ı kapsamaktadır.)
Biat edilmesi:
Rükn ile Makam (yani Hacerü’l-Esved ile Makam-ı İbrahim) arasında Aşure gecesi (İmam Mehdi’ye) biat edilir.
Hicreti Yeri:
Mehdi (a.s) Kudüs’e hicret edecektir. Mehdi (a.s)’ın Medine’den hicretinden sonra Medine harap/viran/ıssız olur, yabani hayvanların barınağı haline gelir. (el-İşâatü li-Eşrâti’s-Sâati, (Arapça), Matbaatü’l-Meşhedü’l-Hüseynî, Kahire. Birinci baskı. Müellif; Şerif, Seyyid Muhammed b. Rasûl el-Hüseynî el-Berzencî. Sayfa 87-88)Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

Henüz hiç kimse yorum yazmadı.