Özlenen Rehber Dergisi

26.Sayı

Hikem-i Fârûkiyye'de Server-i Kâinat

Ey sâlik! Din demek Hazreti Muhammed (s.a.v.)’e ve sahabesine uymaktır. İslâm’da gedik açıp onu savunanlar ise -onlar- fasık ve facirlerdir.

Tevhit, ’lâ ilâhe illallah Muhammedü’r-Rasûlullah’ kelime-i tayyibesi öyle bir nûrdur ki bütün kötülükleri eritir. -Cenâb-ı Hakk’ın müsaadesi olmadığından- şirk ve küfür hariç Cenâb-ı Hakk müsaade ederse şirk ve küfrü de aydınlatır tevhide getirir.

Lâ ilâhe illallah, ehl-i îmandaki kötü ahlâkları eritir, küfre gücü yetmez. Ta ki Muhammedü’r-Rasûlullah ile ikisi bir söylenir, kalp ve dil tasdik ederse küfre gücü yeter ve onu eritir.

Ehl-i îmân lâ ilâhe illallah derse sevap yazılır. Çünkü Muhammedü’r-Rasûlullah’ı tasdik etmiştir. Ehl-i küfür ne kadar lâ ilâhe illallah derse desin (Efendimiz (s.a.v.)’e îman etmeden) sevap alamaz. Çünkü Muhammedü’r-Rasûlullah’ı tasdîk etmemiştir.

Ey insan, Cenâb-ı Allah, Hazret-i Muhammed (s.a.v.)’in ismini tevhîd temelinde kendi ismiyle birleştirdi. Onun için hiç bir beşerin gücü bunu değiştirmeye yetmez. Çünkü Allah koruyor. Buna karşı çıkanların karşılarında Allah vardır.

Ey muvahhid! Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz tevhîd esası üzerine öyle bir temel atmıştır ki, dünyadaki bütün müşrikler bir araya gelseler ondan bir parça bile koparamazlar. Bu mümkün değildir; zira o temeli koruyan tevhîdin gücüdür.

Ey sâdık! Su, hidrojen ve oksijen adlı iki elementten oluşur. İslâm dini de iki esastan oluşur: Kitap ve Sünnet.

Ey talip! İnsanın varlığı ruh ve tenle birleşerek vücut bulur. İslâm dini de Kur’an ve Sünnet’in birleşmesinden oluşur.

Tevhîd ehli, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bütün Sünnetlerini sever. Çünkü Peygamberimiz (s.a.v.)’in her Sünnet’i, tevhîdin bir yansımasıdır.

Ey sâlik! Cenâb-ı Hakk’ın sevdiği kul ibadetlerini yaparken Hazret-i Muhammed (s.a.v.) Efendimiz’e uyarak, O’nu düşünerek, O’nun yaptığı gibi yapar.

Ey sâlik! Cenâb-ı Hakk’ın rızası, âlemlerin fahri Hazreti Muhammed (s.a.v.)’e itaattir. Hazreti Muhammed (s.a.v.)’in Sünnetlerine muhalif davranma ki Hazreti Allah (c.c.)’nun gazabına müstehak olmayasın.

Ey sâdık! Sünnet-i Seniyye-yi ihlâsla ihya et ki, bir Sünnet-i Seniyye’nin işlenmesinde yüz şehit sevabı vardır.

’Din güzel ahlâktan ibarettir.’ Hazreti Muhammed (a.s.)’a uy ki O, ’güzel ahlâk’ı tamamlamak için’ gönderildi.

Ey sâlik! Yaratılan her şeyde Hazreti Muhammed (s.a.v.)’den bir nûr vardır. Çünkü âlem O’nun nûrundan yaratılmıştır.

Ey muhlis! İhlâs nûrunu elde etmek için yaptığın ibadetlerinde aşk ve edeple hareket et. Cenâb-ı Hakk Hazreti Ahmed’i Kur’an’da överek; ’O’nun gözü kaymadı.’ diye medh etti. Zira seven sevdiğinden başkasına gözünü çevirmez.

Ey sâlik, bilesin ki Hazreti Muhammed (a.s.) dünya ve ahirette Cenâb-ı Hakk’ın muhatabı, halifesi ve Habîb’idir. Cenâb-ı Hakk göklerde Hazret-i Cebrail, İsrafil, Azrail ve Mikail’i Hazret-i Ahmed (s.a.v.)’e vezir yapmakla onları şereflendirdi. Yerlerde ise Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Ömer’i, Hazreti Osman’ı ve Hazreti Ali’yi vezir edindi. Eğer Hazreti Muhammed’e yol ve yakınlık istersen, vezirlerine müracaat et. Zira yakınlık yolu, onlardan geçer.

Ey sâlik! Hazreti Muhammed (a.s.) Hira’da Cebrail’i gördüğünde titredi, haşyete kapıldı, bayılacaktı; ancak bu haşyet Cebrail’den dolayı değil de Cenâb-ı Hakk’ın emir ve kelâmını işitmekten kaynaklanmıştı. Eğer Cebrail (a.s.) Hazreti Muhammed (s.a.v.)’in hakikatini görebilseydi öyle bir dehşete kapılıp bayılırdı ki kıyamette bile ayıkamazdı.

Ey âşık! Hazreti Allah, Rasûlullah (s.a.v.)’in vechini kendi katında bir perdeyle örtmemiş olsaydı, O’nun nazarı her tarafı parçalardı. Hatta O’ndan sonra en büyük insan olan Hazreti Ebû Bekir (r.a.) dahi Rasûlullah’ın manevî nazarlarına dayanamamıştır.

Ey sâlik! Orta yol, makbul ve sevgili olan îmandır. Allah’ın gönderdiği emirleri, Rasûl-i Ekrem Efendimiz’in Sünnetlerini ömrünün sonuna kadar bıkmadan, usanmadan yaşamak ve yaymak ’makbûlî îmândır.’

Ey sâlik! Rasûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz, Cenâb-ı Hakk’a karşı ümmî idi; ama bilesin ki âlemler karşısında o Nebiy-yi muhterem allâme-i cihandır.

Ey sâlik! Kelâmda Kitap, Kitap’ta hikmet, hikmette Sünnet’in olduğunu bilesin.

Ey sâlik! Âhirette Rasûllulah’a en yakın insan, dünyada en çok salâvat getiren ve Sünnet’i yaşayan insandır.

Ey Tâlib-i Hakk! Rasûl’e dünya ve âhirette tâbi olan, en mes’ûd insan; Rasûl’e tâbi olmayan ise âhirette en şaki insandır.

Ey muhib! Cenâb-ı Hakk’ı sevmenin alâmeti, muteriz (itirazcı) olmadan Rasûlullah’a tâbi olmaktır.

Ey sâdık! Rasûl-i Ekrem’i sevmenin alâmeti O’nun hadislerini öğrenip, Sünnetlerini işlemektir.

Ey sâlik! Bilesin ki her Sünnet-i Seniyye Rasûl-i Kibriya’nın aşkına giden bir yoldur.

Ey mü’min! İslâm dinine hayat veren deryanın kaynağı ikidir: Kur’ân-ı Kerîm ve Sünneti-i Seniyyeler.

Ey sâlik! Bilesin ki tasavvuf ilmindeki tarîkât, mârifet, hakîkat ilimleri şeriatın kemaline yardımcı âmillerdir. Rasûlullah’a giden yol, bu kapılardan geçer. Tasavvufta bu üç esas yaşanmazsa, o yolun kıymeti yoktur.

Ey sâlik! Mürşid-i Kâmil’în alâmeti Hazreti Muhammed (s.a.v.)’in Sünnetlerine ittibadır. Hâl ve hareketleri Hazreti Ahmed’e ittiba etmeyenler, İslâm dinini parçalayan eşkıyalardır.

Ey mü’min! Şunu kat’iyyetle bil ki; İslâm dini ne ateşe girmek, ne şiş vurmak, ne de uçmaktır. İslâm Hazreti Muhammed (a.s.)’ın yolu olan farz, vacip, helal, haram ve Sünnetleridir.

Ey Hakk’ı bulmaya çalışan tâlip! Bilesin ki keramet istikamet sahibinde olur. Keramet âyettir, Hazreti Muhammed (s.a.v.)’in istikametidir. Bilesin ki istikamet kerametten üstündür.

Ey sâdık! Hâl u harekâtını Hazreti Peygamber’e uydur ki taraf-ı ilâhîden ’râdiyeten merdiyye’ hitabına eresin.
Ve’s-Selâmu Alâ Men İttebea’l-Hudâ

----------------------------------------------


Not: Rahmetli Üstadımız Abdullah Farukî el-Müceddidî Hazretlerine ait bu güzel hikemler Özlenen Fark bülten ve dergileri farklı sayılarından iktibas edilmiştir.

Rahmetli Üstadımız, her biri ciltler dolusu mana ihtiva eden bu veciz sözlerinde Efendimiz (a.s.)’sız dinin ve kurtuluşun olmayacağı, dindeki kemalâtımızın ancak O’na (s.a.v.) tabi olarak ve candan severek oluşabileceğini ve gerçek Tasavvuf ehli olan Rasûl âşıklarının her hâlleriyle Kâinatın Serveri’ne ittiba ettikleri gibi çok güzel hususlara temas etmektedir.

Rabbim şefaatlerine nail eylesin!
Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

  • tayfunaslan1987

    süper olmuş bunu yazanın ellerinden öperim harika

1 kişi yorum yazdı.